ADR (alternatywne metody rozwiązywania sporów), narzędzie, które staje się coraz popularniejsze w sytuacji konfliktów powstających między różnymi podmiotami, w tym w zarówno w życiu prywatnym (sprawy rodzinne, cywilne, karne) jak również zawodowym (sprawy gospodarcze, pracownicze). Aktualnie powstaje coraz więcej inicjatyw wspierających instytucję mediacji.

Dwie podstawowe metody ADR w Polsce, to:

Mediacja – jest to metoda, w której neutralna i bezstronna (zaakceptowana przez obie strony sporu) osoba trzecia, pomaga w komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz stara się doprowadzić do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Proces ten ma charakter dobrowolny, nieformalny, a co najważniejsze poufny.

Arbitraż – jest to sposób rozstrzygania sporu bez udziału sądu w oparciu o arbitra. Rozstrzyganie sporów przeprowadzane zazwyczaj w oparciu o zasady prawa cywilnego, szczególnie gospodarczego, przez bezstronnych specjalistów, powołanych do tej roli przez strony sporu. Prawo polskie w stosunku do arbitrażu posługuje się pojęciem sądu polubownego.